Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van mei 2018.

 

Bij GROOT-ZUURBIER B.V. zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Deze Privacyverklaring beschrijft GROOT-ZUURBIER B.V.'s algemene privacy regels met betrekking tot de door ons verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens over consumenten en andere personen binnen de organisaties van onze klanten, zakenpartners en leveranciers, alsmede andere organisaties waarmee GROOT-ZUURBIER B.V. een zakelijke relatie heeft of overweegt.

 

Waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

 

Er kunnen diverse redenen zijn waarom we persoonsgegevens over u als individu verzamelen, zoals:

         Toegang tot ons terrein en gebruik van onze diensten 
Als u ons bezoekt / onze opslagdiensten gebruikt, leggen we vooraf informatie vast in een huurovereenkomst. Deze informatie is noodzakelijk om u toegang te kunnen verlenen, om de administratieve afhandeling te kunnen doen en om ons in staat te stellen de beveiligingstechnische en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de exploitatie van onze onderneming na te leven.

         Hoe wij reageren op uw verzoek om informatie of ondersteuning, of op uw bestelling 
Als u contact met ons opneemt (online of offline) in verband met een verzoek om informatie of ondersteuning of het bestellen van een product of dienst, verzamelen we informatie die we nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen, om u ondersteuning of toegang te verlenen en om contact met u op te kunnen nemen. Zo leggen we bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens vast, alsmede informatie over uw verzoek, over uw overeenkomst met ons en over de uitvoering, levering en facturering van uw bestelling. We bewaren dergelijke informatie voor administratieve doeleinden, voor het veiligstellen van onze rechten en in samenhang met onze relatie met u. 

Wanneer u uw naam en contactgegevens opgeeft om u te registreren in verband met een verzoek, kan die registratie worden gebruikt om u bij een bezoek aan ons terrein te identificeren.

         Bezoekersinformatie 
We registreren personen die ons terrein bezoeken (naam, identificatie en bedrijfscontactgegevens) en maken gebruik van cameratoezicht, zowel omwille van de bescherming en veiligheid van personen en bezittingen, als in verband met wettelijke voorschriften.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

 

Als onderneming heeft GROOT-ZUURBIER B.V. procedures ingevoerd om persoonsgegevens op een consequente manier te beschermen.

In sommige gevallen maakt GROOT-ZUURBIER B.V. voor het verzamelen, gebruiken, analyseren en anderszins verwerken van persoonsgegevens gebruik van leveranciers.

Waar dit passend is, kan GROOT-ZUURBIER B.V. uw persoonsgegevens ook uitwisselen met bepaalde partners, dit om ons te helpen om u, of het bedrijf waarvoor u werkt, producten of diensten te leveren of om te voldoen aan uw verzoeken, of met uw toestemming. Bij de keuze van onze leverancier en partners houden we rekening met hun gegevens-afhandelingsprocessen.

Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een rechterlijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van GROOT-ZUURBIER B.V., onze business partners, leveranciers of klanten en anderen in het geding zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.

 

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

 

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. GROOT-ZUURBIER B.V. implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

 

Bewaartermijn

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het vervullen van de doelen waarvoor ze worden verwerkt, waaronder begrepen het waarborgen dat onze verwerking voldoet aan de desbetreffende wet- en regelgeving (bijv. audit, boekhouding en wettelijke bewaartermijnen), het afhandelen van geschillen en het formuleren van, uitoefenen van of beschermen tegen rechtsvorderingen.

De overheid beslist in zijn algemeenhied over de bewaartermijnen die van toepassing zijn.

 

Contact met ons opnemen

Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Voor het doel van de EU Algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) en tenzij anders aangegeven, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Bart Groot.

 

GROOT-ZUURBIER B.V. is niet de voor de verwerking verantwoordelijke in situaties zoals die waarin:

         Persoonsgegevens worden verwerkt op de fysieke vestiging of locatie van een leverancier van GROOT-ZUURBIER B.V.. In dat geval is de desbetreffende leverancier de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

https://www.ibm.com/i/c.gif

Uw rechten

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, bij te werken of te corrigeren. Het kan zijn dat u onder de wetgeving aanvullende rechten hebt met betrekking tot de verwerking. Bijvoorbeeld: indien de EU Algemene verordening gegevensbescherming ("GDPR") van toepassing is op de verwerking van uw persoonsgegevens, en uw persoonsgegevens bovendien worden verwerkt op basis van rechtmatige belangen, hebt u het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking. Onder de GDPR hebt u wellicht bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen of beperkt toegankelijk te laten maken en om te informeren naar de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

 

Het recht om een klacht in te dienen

Mocht u van mening zijn dat onze verwerking van uw persoonsgegevens strijdig is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen:

         Rechtstreeks bij GROOT-ZUURBIER B.V. per brief of e-mail.

         Bij de bevoegde gegevensbeschermingsinstantie. De namen en contactpersonen van de Gegevensbeschermingsinstanties in de Europese Unie zijn te vinden op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacyverklaring. Wanneer we wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengen, voegen we bovenaan deze Privacyverklaring een nieuwe datum toe.